KLAUZULA INFORMACYJNA  W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informuję, że: 

 

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest DIVINGPRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: 02-370 Warszawa ul. Białobrzeska 15 lok. 30), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000886523.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Z pytaniami we wszystkich sprawach związanych z danymi osobowymi możesz zwracać się w drodze wiadomości e-mail na adres: info@divingpro.academy lub pocztowo na adres: ul. Białobrzeska 15, 02-370 Warszawa.
 3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w określonych poniżej celach i w oparciu o podane poniżej podstawy prawne:
  1. w celu udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość i podjęcia na Twoje żądanie działań również przed zawarciem umowy, w celu jej zawarcia i wykonania – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  2. w celu wykonania umowy, a także w zakresie działań marketingowych – na podstawie Twojej zgody, w zależności od zakresu udzielonej zgody – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
  3. w celu działań marketingowych, obsługi reklamacji lub dochodzenia roszczeń w zakresie niezbędnym do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  4. w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
 4. Podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne, lecz może być niezbędne do wykonania umowy zawartej z Administratorem.
 5. W związku z przetwarzaniem przez Administratora w/w danych osobowych, przysługują Ci następujące prawa:
  1. prawo dostępu do danych osobowych;
  2. prawo do żądania sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  3. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo żądania przenoszenia danych osobowych;
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa) w sytuacji, gdy uznasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów prawa;
  6. oświadczenia o powyższym możesz złożyć w formie pisemnej na adres: ul. Białobrzeska 15, 02-370 Warszawa.
 6. Odbiorcami Twoich danych osobowych będą: upoważnieni pracownicy Administratora i podmioty w przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora, którymi mogą być dostawcy usług zewnętrznych, w szczególności: informatycznych, marketingowych, podmioty świadczące usługi kurierskie i pocztowe, księgowe lub prawne.
 7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy zawartej z Administratorem, a po jej wygaśnięciu – przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z takiej umowy lub przez okres wyznaczony obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z zakresu prawa podatkowego. Dane osobowe będą usuwane, kiedy osoba, której dane dotyczą zwróci się o ich usunięcie lub wycofa udzieloną zgodę lub po uzyskaniu informacji, że przechowywane dane są nieaktualne lub niedokładne. 
 8. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem procesu przetwarzania tych danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.