OGÓLNE WARUNKI UMÓW
I. Postanowienia wstępne
 1. Ogólne Warunki Umów zwane w dalszej części OWU określają zasady na jakich świadczone są usługi na rzecz Klienta przez DIVINGPRO sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 02-370 Warszawa ul. Białobrzeska 15 lok. 30, NIP: 7011023095, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa -Śródmieścia Wydział XI Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000886523, REGON: 38833443000000, NIP: 7011023095 –zwaną w dalszej części DivingPro.
  Mail: info@divingpro.academy
  Tel: +48 796 207 126
 2. Klientem jest podmiot zawierający z DivingPro umowę pośredniczenia w realizacji usług.
 3. 3.Konsument to Klient zawierający umowę niezwiązaną bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Lokalny operator to podmiot bezpośrednio świadczący usługi w których rezerwacji DivingPro pośredniczy.
 5. Regulaminy oznaczają wzorce umowne dla poszczególnych usług, których zaakceptowanie jest niezbędne do zamówienia i korzystania z tych usług.
 6. Siła Wyższa oznacza zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia przy dołożeniu należytej staranności. 
 7. Dostępność Usługi to widzialność usługi na stronie www.divingpro.academy.
 8.  RODO -Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 9. Treść umowy między DivingPro a Klientem wyznaczają każdorazowo OWU, odpowiednie Regulaminy oraz –jeżeli są przewidziane dla danej usługi –specyfikacje, parametry bezpieczeństwa i inne dokumenty, o których mowa w Regulaminach. Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią tych dokumentów, które dotyczą zamówionej usługi i je akceptuje bez zastrzeżeń.
 10. Wszelkie pojęcia zdefiniowane w OWU mają to samo znaczenie w Regulaminach, chyba że co innego wynika z zapisów Regulaminów.
 11. 14.Akceptując OWU Klient niniejszym wyraża zgodę na otrzymywanie faktur oraz ich korekt w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej podany przy rezerwacji. 
 12. Klient nie będący Konsumentem wyraża zgodę na wykorzystywanie przez DivingPro jego danych w celach promocji, reklamy i badania rynku a także na wykorzystywanie jego znaków firmowych w listach referencyjnych chyba, że zgłosi przeciwne zastrzeżenie.
II. Warunki rezerwacji

 

 1. Klient składając zlecenie rezerwacji usługi znajdującej się w katalogu usług w jakich pośredniczeniu DivingPro bierze udział zobowiązany jest do uiszczenia Zaliczki w polskich złotych.
 2. Wysokość zaliczki wynosi 30% wartości usług jakich Klient zlecił zarezerwowanie Diving Pro.
 3. Wartość usług oznaczona w walucie obcej przeliczona zostanie na polskie złote według kursu opublikowanego przez Narodowy Bank Polski w dniu rezerwacji
 4. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.
 5. Dostępnymi formami płatności są karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro
 6. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.
 7. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego DivingPro.
 8. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.
 9. DivingPro udziela rękojmi na świadczone przez siebie usługi pośredniczenia w rezerwacji usług u lokalnego operatora. Reklamacje dotyczące usługi pośredniczenia w rezerwacji należy kierować na dana adresowe wskazane w OWU. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez lokalnego operatora, należy kierować bezpośrednio do podmiotu, który usługę zrealizował.
III. Dane Osobowe

 

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest DIVINGPRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: 02-370 Warszawa ul. Białobrzeska 15 lok. 30), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000886523.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Z pytaniami we wszystkich sprawach związanych z danymi osobowymi możesz zwracać się w drodze wiadomości e-mail na adres: info@divingpro.academy lub pocztowo na adres: ul. Białobrzeska 15, 02-370 Warszawa.
 3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w określonych poniżej celach i w oparciu o podane poniżej podstawy prawne:
 4. w celu udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość i podjęcia na Twoje żądanie działań również przed zawarciem umowy, w celu jej zawarcia i wykonania – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 5. w celu wykonania umowy, a także w zakresie działań marketingowych – na podstawie Twojej zgody, w zależności od zakresu udzielonej zgody – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
 6. w celu działań marketingowych, obsługi reklamacji lub dochodzenia roszczeń w zakresie niezbędnym do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 7. w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
 8. Podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne, lecz może być niezbędne do wykonania umowy zawartej z Administratorem.
 9. W związku z przetwarzaniem przez Administratora w/w danych osobowych, przysługują Ci następujące prawa:
  1. prawo dostępu do danych osobowych;
  2. prawo do żądania sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  3. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo żądania przenoszenia danych osobowych;
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa) w sytuacji, gdy uznasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów prawa;
  6. oświadczenia o powyższym możesz złożyć w formie pisemnej na adres: ul. Białobrzeska 15, 02-370 Warszawa.
 10. Odbiorcami Twoich danych osobowych będą: upoważnieni pracownicy Administratora i podmioty w przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora, którymi mogą być dostawcy usług zewnętrznych, w szczególności: informatycznych, marketingowych, podmioty świadczące usługi kurierskie i pocztowe, księgowe lub prawne.
 11. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy zawartej z Administratorem, a po jej wygaśnięciu – przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z takiej umowy lub przez okres wyznaczony obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z zakresu prawa podatkowego. Dane osobowe będą usuwane, kiedy osoba, której dane dotyczą zwróci się o ich usunięcie lub wycofa udzieloną zgodę lub po uzyskaniu informacji, że przechowywane dane są nieaktualne lub niedokładne. 
 12. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem procesu przetwarzania tych danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 13. Wyrażając zgodę na OWU Klient zgadza się na publikację swojego wizerunku utrwalonego podczas realizacji usługi w których rezerwacji DivingPro uczestniczy. Zgoda obejmuje publikację wizerunku Klientów uczestniczących w usługach realizowanych przez lokalnego operatora na portalach społecznościowych należących do DivingPro oraz lokalnych operatorów. Informację o braku powyższej zgody Klient winien przekazać przed datą realizacji usług przez lokalnego operatora na dane adresowe wskazane w OWU
IV. Obowiązki i odpowiedzialność DivingPro

 

 1. DivingPro zobowiązana jest świadczyć usługi z należytą starannością.
 2. W związku ze świadczonymi na rzecz Klienta usługami DivingPro nie ponosi odpowiedzialności z tytułu:
 3. trwałej  albo  czasowej  niemożliwości  świadczenia  usługi  oraz z tytułu  niewykonania  lub  nienależytego wykonania  usługi na skutek wystąpienia  Siły  Wyższej  lub  innej  okoliczności za którą DivingPro zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa odpowiedzialności nie ponosi,
 4. utraconych przez Klienta korzyści,
 5. trwałej  albo  czasowej  niemożliwości  świadczenia  usługi  oraz  z  tytułu  nienależytego  świadczenia  usługi z przyczyn leżących po stronie osób trzecich, za pomocą których usługa jest świadczona, w tym w szczególności lokalnych operatorów,
 6. skutków naruszenia przez Klienta postanowień umowy o świadczenie usługi,
 7. Odpowiedzialność  DivingPro  względem  Klienta  w  związku  ze  świadczoną  na  jego  rzecz  usługą  jest w każdym  przypadku  ograniczona  do  wartości  opłaty  wniesionej  przez  Klienta  z  tytułu  świadczenia  tej usługi.

V. Obowiązki i odpowiedzialność Klienta

 1. Klient zobowiązany jest do informowania DivingPro o wszelkich zmianach danych teleadresowych koniecznych do wystawiania faktur i doręczeń oraz zmianach kontaktowego adresu poczty elektronicznej pod rygorem skutków doręczenia pism lub wiadomości e-mail wysyłanych na adresy niezaktualizowane. Powyższy rygor nie dotyczy Konsumentów.
 2. Klient zobowiązany jest do terminowego uregulowania płatności za usługi, świadczone zarówno przez DivingPro jak i lokalnych operatorów.
 3. Klient zobowiązany jest do podawania prawdziwych danych osobowych w celu zamawiania usług.
 4. Klient zobowiązany jest naprawić DivingPro szkodę wyrządzoną z jego winy.
 5. Klient zobowiązuje się do współdziałania z DivingPro w ewentualnych sporach sądowych oraz pozasądowych z osobami trzecimi, które będą dochodziły odpowiedzialności DivingPro w związku ze świadczonymi usługami na rzecz Klienta.
VI. Obowiązek przestrzegania prawa
 1. Klient zobowiązany jest do korzystania ze świadczonych usług w sposób zgodny z ich przeznaczeniem, jak również w sposób nienaruszający praw osób trzecich oraz przepisów obowiązującego prawa.
 2. W przypadku uzyskania przez DivingPro informacji o korzystaniu przez Klienta z usługi niezgodnie z OWU, zasadami bezpieczeństwa przedstawionymi przez lokalnego operatora  bądź niezgodnie z przepisami prawa, DivingPro ma prawo przetwarzać dane osobowe Klienta w celu ustalenia jego odpowiedzialności, a także przekazać te dane odpowiednim organom władzy publicznej.
 3. Klient posiada stosowne licencje lub inne stosowne uprawnienia do wykonywania aktywności w których rezerwacji DivingPro pośredniczy. W razie powzięcia uzasadnionych wątpliwości w tym zakresie, DivingPro zastrzega sobie prawo do wezwania Klienta do złożenia oświadczenia na piśmie lub w innej formie, co do przedmiotu i zakresu takich uprawnień. W przypadku niezłożenia oświadczenia przez Klienta lub gdy z treści oświadczenia wynika, że Klientowi stosowne uprawnienie nie przysługuje, DivingPro może odmówić przyjęcia lub realizacji zlecenia na pośredniczenie w rezerwacji usług u lokalnego operatora
 4. Lokalny operator ma prawo sprawdzić na miejscu uprawnienia Klienta do realizacji zarezerwowanej usługi, a w przypadku braku powszechnie uznawanych uprawnień odmówić realizacji usługi. W takim przypadku zwrot środków pomniejszony zostaje o tą część cenu usługi jaka została już zrealizowana. W każdym przypadku jest to uiszczona na rzecz DivingPro Zaliczka, a ponadto na bezzwrotne części usługi mogą w szczególności, lecz nie tylko składać się: koszty transportu, pobytu na łodzi, opłaty portowe, koszty wyżywienia oraz opieki instruktora.
VII. Postępowanie reklamacyjne
  1. Reklamacja Klienta w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usługi powinna zostać przesłana do DivingPro w formie pisemnej na adres korespondencyjny DivingPro i określać : 
   1. dane Klienta umożliwiające nawiązanie z nim kontaktu, w tym dane umożliwiające identyfikację osoby składającej reklamację jako Klienta;
   2. usługę, której reklamacja dotyczy;
   3. zarzuty Klienta co do wskazanej usługi;
   4. okoliczności uzasadniające reklamację;
   5. ewentualne żądanie Klienta związane ze złożoną reklamacją.
  2. Reklamacja powinna zostać podpisana przez Klienta lub osobę należycie umocowaną do reprezentowania Klienta. Do reklamacji należy dołączyć dokument z którego wynika umocowanie.
  3. DivingPro obowiązana jest udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją rozpatrzyć lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska. W przypadku konieczności wyjaśnienia dodatkowych okoliczności związanych z usługami świadczonymi za pośrednictwem DivingPro przez lokalnych operatorów, DivingPro przesyła w terminie 7 dni informację o potrzebie wyjaśnienia tych okoliczności. Postanowienie zdania poprzedzającego nie dotyczy Konsumentów.
  4. Reklamacje dotyczące usług realizowanych przez lokalnych operatorów, kierować należy bezpośrednio na ich adresy korespondencyjne. DivingPro nie pośredniczy w postępowaniach reklamacyjnych dotyczących usług przez nią nie realizowanych.
VIII. Postanowienia Końcowe
  1. Postanowienia  OWU  są  postanowieniami  ogólnymi  a  kwestie  nimi regulowane  mogą  być  regulowane odmiennie przez postanowienia szczegółowe zawarte w Regulaminach.
  2. DivingPro  zastrzega  sobie  prawo  zmian  OWU  oraz  poszczególnych  Regulaminów  z ważnych  przyczyn, w szczególności takich jak zmiana przepisów prawa, zmiana regulacji dotyczących uprawnień koniecznych do zrealizowania usługi, zmiany warunków świadczonych przez lokalnych operatorów usług w których DivingPro pośredniczy, zmiany w zakresie oferty usług w których rezerwacji DivingPro pośredniczy, zmian organizacyjnych lub przekształceń prawnych DivingPro  z  tym  zastrzeżeniem, że zmiana wyłącznie w zakresie formy prawnej DivingPro, zmiana firmy jak również zmiany podyktowane zmianami prawa, które nie wpływają na specyfikację, jakość oraz sposób świadczenia  usługi,  nie  stanowi  zmiany  umowy.  O  zmianach  DivingPro  poinformuje Klienta  drogą elektroniczną  na  kontaktowy  adres  poczty  elektronicznej.  Klient  będący  Konsumentem  ma  prawo  do złożenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy  w  terminie  14  dni  od chwili  poinformowania  przez  DivingPro o zmianach. Termin ten dla Klienta nie będącego Konsumentem wynosi 7 dni.
  3. Oświadczenie, o którymmowa  w  pkt.  VIII.  2,  powinno zostać sporządzone w  formie  pisemnej  pod  rygorem nieważności. Powyższy rygor nie dotyczy Konsumentów.
  4. W przypadku skutecznego złożenia oświadczenia DivingPro dokona zwrotu opłat uiszczonych przez Klienta, proporcjonalnie do niewykorzystanych przez Klienta świadczeń.
  5. Do  umowy pomiędzy  Klientem  a  DivingPro  zastosowanie ma  prawo polskie.  Strony  zobowiązane  są  do przestrzegania przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  6. Wszelkie spory mogące wyniknąć z umowy pomiędzy Klientem a DivingPro, których nie uda się rozwiązać w drodze postępowania reklamacyjnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby DivingPro. Miejscem świadczenia  usługi  jest siedziba   DivingPro. Zapisy   niniejszego  punktu nie   mają zastosowania do Klientów będących Konsumentami. 
  7. Językiem właściwym dla prowadzenia i rozstrzygania sporów, o których mowa w pkt. VIII.5. powyżej, będzie język polski.
  8. W  sprawach  nieuregulowanych  w  OWU i Regulaminach stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa,  a  postanowienia  OWU  oraz  Regulaminów  nie  wyłączają  zastosowania  przepisów  prawa o charakterze bezwzględnie obowiązującym.
  9. W  przypadku  stwierdzenia,  że  którekolwiek  z  postanowień OWU  lub Regulaminów jest  z  mocy  prawa nieważne lub bezskuteczne, okoliczność ta nie będzie miała wpływu na ważność i skuteczność pozostałych postanowień, chyba że z okoliczności wynikać będzie jednoznacznie, że bez postanowień nieważnych lub bezskutecznych umowa pomiędzy DivingPro a Klientem nie zostałaby zawarta.